Statut Klubu Sportowego
Yacht Klub Polski Kraków

I. Nazwa, Siedziba, Teren Działalności I Charakter Prawny

§1.
Klub nosi nazwę YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW i zwany jest w dalszej części niniejszego statutu YKP KRAKÓW.
§2.
Terenem działania YKP KRAKÓW jest cały kraj.
§3.
Siedzibą władz YKP KRAKÓW jest miasto Kraków.
§4.
YKP KRAKÓW posiada osobowość prawną i działa w ramach przepisów o stowarzyszeniach.
§5.
YKP KRAKÓW używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Barwami YKP KRAKÓW są kolory YACHT KLUBU POLSKI, godłem i sztandarem jest godło i sztandar YACHT KLUBU POLSKI.

II. Cel I Środki Działania

§6.
Celem YKP KRAKÓW jest:
a) popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem środowisk dziecięcych i młodzieżowych,
b) stworzenie mieszkańcom Krakowa warunków do uprawiania sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku,
c) doprowadzanie zrzeszonych sportowców do możliwie najwyższego poziomu sportowego, przy równoczesnym osiągnięciu wysokiego poziomu etycznego.
d) działalność na rzecz integracji różnych środowisk, a także w ramach integracji europejskiej rozwój kontaktów i współpracy między społecznościami żeglarskimi różnych krajów
§7.
Osiągnięcie powyższych celów YKP KRAKÓW realizuje poprzez:
a) popieranie wśród swych członków uprawiania sportów amatorskich, urządzanie imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach oraz branie udziału w różnych imprezach krajowych i zagranicznych,
b) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego,
c) rozwijanie życia towarzyskiego członków YKP KRAKÓW, urządzanie zebrań wycieczek, odczytów i innych imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym,
d) prowadzenie pomocniczej działalności sportowej np. internatów sportowych, ośrodków rekreacyjnych,
e) prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodu wyłącznie na  realizację celów statutowych klubu.

III. Podstawy Organizacyjne I Charakter Działalności Sportowej

§8.
YKP KRAKÓW opiekuje się sportem amatorskim wg zasad przyjętych dla danej dyscypliny sportowej.
§9.
YKP KRAKÓW należy do YACHT KLUBU POLSKI oraz jest zrzeszony w Polskim Związku Żeglarskim.
§10.
YKP KRAKÓW może zrzeszać się organizacjach sportowych, współdziała z władzami terenowymi kierującymi sportem.
§11.
YKP KRAKÓW opiera swoją działalność o dotacje ze strony władz wojewódzkich, miejskich, centralnych oraz pomoc przedsiębiorstw opiekuńczych, osób prawnych i fizycznych, a także własne dochody.
§12.
YKP KRAKÓW może się stowarzyszać w związkach stowarzyszeń kultury fizycznej, jako członek wspierający.

IV. Członkowie YKP KRAKÓW, Ich Prawa I Obowiązki

§13.
Członkowie YKP KRAKÓW dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
d) uczestników.
§14.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i zgłosiła pisemną deklarację o chęci wstąpienia do YKP KRAKÓW.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz YKP KRAKÓW ma członek zwyczajny, który jest członkiem YKP KRAKÓW od ponad 6 m-cy.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu i innych organów większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§15.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność i rozwój YKP KRAKÓW. Decyzję o przyznaniu Członkostwa Wspierającego podejmuje Zarządu YKP KRAKÓW.
§16.
Członkiem Honorowym może być osoba, która położyła dla YKP KRAKÓW lub dla rozwoju sportu szczególne zasługi. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma pełne prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
§17.
Członkiem Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie do ukończenia 16 roku życia, które mogą uczestniczyć w działalności YKP KRAKÓW  za zgodą swych prawnych opiekunów. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na walnych zgromadzeniach YKP KRAKÓW.
§18.
Członkowie nie mogą w innym klubie uprawiać wyczynowo dyscypliny sportu, objętej działalnością Sekcji sportowej YKP KRAKÓW bez zgody Zarządu YKP KRAKÓW.
Zmiany przynależności klubowej zawodników mogą by dokonywane jedynie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
§19.
Zarząd YKP KRAKÓW może dla czynnych zawodników obniżyć składkę członkowską.
§20.
Członek YKP KRAKÓW ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz YKP KRAKÓW,
b) brania czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgłaszania wniosków (z wyjątkiem Członków Wspierających i Członków Uczestników),
c) uczestniczyć w pracach sekcji,
d) korzystać z lokalu, urządzeń sportowych oraz wyposażenia YKP KRAKÓW,
e) korzystać z wszelkich innych ulg i uprawnień wynikających z działalności YKP KRAKÓW,
f) brać udziału w zawodach sportowych, zebraniach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez YKP KRAKÓW,
g) nosić  odznaki klubowe i występować w barwach YKP KRAKÓW,
h) odwoływać się od decyzji Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem przypadków, w których statut takiego odwołania nie przewiduje.   jednogłośnie
§21.
Każdy członek jest zobowiązany:
a) stosować się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń YKP KRAKÓW,
b) realizować zadania YKP KRAKÓW w miarę swoich sił i środków,
c) wykazywać wierność i oddanie barwom klubowym oraz przestrzegać zasad etyki, dyscypliny oraz ogólnie przyjętych norm w sporcie amatorskim,
d) dbać o urządzenia sportowe i sprzęt klubowy,
e) opłacać regularnie składki członkowskie (wyjątek § 16 Statutu YKP KRAKÓW).
§22.
1) Członkostwo wygasa na skutek:
a) pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu z YKP KRAKÓW
b) śmierci członka
c) rozwiązania YKP KRAKÓW
2) Członkostwa można członka pozbawić uchwałą zarządu w przypadku:
d)  postępowania sprzecznego ze statutem, regulaminami i uchwałami władz YKP KRAKÓW,
e) ujawnienia naruszenia obowiązków członkowskich,
f) nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy
g) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Przy czym uchwała zarządu jak w punktach d) i e) może być podjęta wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu koleżeńskiego.

V. Majątek, Gospodarka Finansowa I Administracja YKP KRAKÓW

§23.
Fundusze YKP KRAKÓW powstają:
a) z dochodów własnych jak: wpisowe, składki członkowskie, dochody z imprez i zawodów sportowych, dochody z własnych urządzeń i obiektów,
b) z dotacji i darowizn od instytucji i urzędów państwowych przedsiębiorstw i innych osób fizycznych i prawnych,
c) z prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Klubu.
d) z działalność pożytku publicznego którą YKP KRAKÓW może prowadzić.
§24.
Majątek i fundusze, którymi dysponuje YKP KRAKÓW, są majątkiem społecznym i mogą być używane tylko dla celów przewidzianych statutem.
§25.
YKP KRAKÓW może posiadać nieruchomości, ruchomości, fundusze pieniężne w walucie polskiej i obcej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
§26.
YKP KRAKÓW prowadzi działalność finansową i administracyjną w ramach przepisów przewidzianych przez ustawodawstwo dla organizacji społecznych i sportowych.
§27.
Dokumenty prawne, w szczególności zobowiązania zaciągane w imieniu YKP KRAKÓW muszą nosić podpisy komandora i skarbnika lub na podstawie jednorazowego upoważnienia uchwałą zarządu, dwóch członków zarządu YKP KRAKÓW.
§28.
Osoby zarządzające, prowadzące gospodarkę finansową czy administracyjną YKP KRAKÓW , bez względu na to, czy wykonują te czynności społecznie czy też jako płatni pracownicy, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej lub prawnej w przypadku nadużyć, przekroczenia uprawnień, złamania prawa, statutu lub uchwał i zarządzeń YKP KRAKÓW .

VI. Władze YKP KRAKÓW

§29.
Władzami YKP KRAKÓW są:
a) Walne Zgromadzenie YKP KRAKÓW
b) Zarząd YKP KRAKÓW,
c) Komisja Rewizyjna YKP KRAKÓW.
d) Sąd Koleżeński YKP KRAKÓW

VII. Walne Zgromadzenie

§30.
Najwyższą władzą YKP KRAKÓW jest Walne Zgromadzenie YKP KRAKÓW. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zgromadzenia. Walne  zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd YKP KRAKÓW w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§31.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbywać się co najmniej raz w roku do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego.
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co cztery lata.
§32.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia będą zwoływane:
1. na skutek uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
2. na podstawie uchwały Zarządu podjętej przez 50% +1 członków Zarządu,
3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
4. na pisemne  żądanie co najmniej 20% członków YKP KRAKÓW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu miesiąca od dnia przedstawienia żądania lub podjęcia uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
§33.
Termin Walnego Zgromadzenia i jego porządek dzienny winien być podany do wiadomości członków przynajmniej na 14 dni naprzód przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu YKP KRAKÓW i imienne powiadomienie pisemne.
§34.
Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być tylko sprawy objęte porządkiem dziennym.
§35.
Ewentualne wnioski członków YKP KRAKÓW zgłoszone Zarządowi na piśmie na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia będą przedmiotem obrad i głosowania w ostatnim punkcie porządku dziennego z wyjątkiem wniosków dotyczących zmiany porządku obrad, które będą głosowane jako pierwszy punkt obrad po ukonstytuowaniu się walnego zgromadzenia.
§36.
Obrady i uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeżeli:
1. Zgromadzenie odbywa się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
2. Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie (nie wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na ilość obecnych członków.
§37.
Prawo głosu na walnym zgromadzeniu maja tylko członkowie spełniający postanowienia rozdz. IV Statutu YKP KRAKÓW, którzy zalegają nie więcej niż za trzy miesiące z opłatą składek członkowskich.
§38.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
a) uchwalenie programu pracy i podejmowanie uchwał dotyczących działalności YKP KRAKÓW,
b) przyjęcie lub odrzucenie sprawozdań Zarządu za rok ubiegły oraz uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) kontrola działalności YKP KRAKÓW,
d) wybór Zarządu YKP KRAKÓW, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na zebrania innych organizacji.
e) mianowanie na wniosek Zarządu członków honorowych YKP Kraków,
f)  rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
g) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, lub członków YKP KRAKÓW,
h) dokonywanie zmian w statucie YKP KRAKÓW,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu YKP KRAKÓW,
j) ustalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej.
§39.
Pracami Walnego Zgromadzenia YKP KRAKÓW kieruje przewodniczący wybrany spośród jego członków
§40.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem spraw, dla których, wymagana jest kwalifikowana większość głosów. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§41.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, o ile walne zgromadzenie nie postanowi inaczej.
Wybory  do władz YKP KRAKÓW odbywają się w głosowaniu, tajnym chyba, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę większością 2/3 głosów o głosowaniu jawnym.
§42.
Prawo stawiania wniosków na Walnym Zgromadzeniu ma Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz członkowie YKP KRAKÓW, zgodnie z zapisami rozdz. IV Statutu YKP KRAKÓW.
§43.
Z obrad walnego zgromadzenia spisywany jest protokół podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia.

VIII. Zarząd YKP KRAKÓW

§44.
Zarząd YKP KRAKÓW składa się z 7-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.
§45.
Członkami Zarządu YKP KRAKÓW mogą być wyłącznie osoby spełniające wymogi określone w rozdz. IV.
§46.
Zarząd YKP KRAKÓW powinien się ukonstytuować najpóźniej do 7 dni po wyborze, wybierając ze swego grona komandora, v-ce komandorów, sekretarza, skarbnika oraz innych funkcyjnych członków zarządu w zależności od aktualnego stanu organizacyjnego i potrzeb w tym zakresie.
§47.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowego członka na miejsce wakujące powstałe w następujących przypadkach:
a)      ustania członkostwa w klubie
b)      pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w pracach zarządu
c)      skreślenia z listy członków lub zawieszenia członkostwa w YKP KRAKÓW  decyzją zarządu na podstawie orzeczenia sądu koleżeńskiego.
§48.
Wszystkie decyzje , wykraczające poza bieżące administrowanie działalnością klubu Zarząd YKP KRAKÓW podejmuje w formie uchwał. Podczas pierwszego posiedzenia po ukonstytuowaniu się, lecz nie później niż 30 dni po wyborze zarząd ma obowiązek opracować, uchwalić i udostępnić komisji rewizyjnej Regulamin Zarządu YKP KRAKÓW , określający między innymi uprawnienia i obowiązki poszczególnych członków zarządu w zakresie bieżącego administrowania działalnością klubu.
§49.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu, należy kierowanie pracą YKP KRAKÓW, a w szczególności:
a/ zarządzanie majątkiem YKP KRAKÓW w ramach nakreślonych statutem, a w szczególności: opracowanie i ustalenie programu sportowego i finansowego działalności YKP KRAKÓW,
b/ zaciąganie zobowiązań majątkowych do realizacji celów określonych statutem,
c/ nadzór nad gospodarką materiałową i pieniężną YKP KRAKÓW,
d/ wydawanie w ramach statutu przepisów, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych YKP KRAKÓW, regulaminu pracy Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminów poszczególnych sekcji YKP KRAKÓW,
e/ powoływanie dla poszczególnych spraw odpowiednich komisji z określeniem zakresu ich pracy,
f/ wnioskowanie do walnego zgromadzenia o wykluczenie ze składu zarządu w wypadku:
-/ trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Zarządu,
-/ zaniedbywania swoich obowiązków,
-/ przekroczenia przepisów niniejszego statutu,
-/ działania na szkodę YKP KRAKÓW,
g/ koordynowanie i nadzorowanie działalności w sekcjach,
h/ ustalanie opłat za korzystanie z urządzeń sportowych YKP KRAKÓW,
i/ ustalanie form współpracy z innymi organizacjami,
j/ opracowywanie sprawozdań z działalności YKP KRAKÓW dla Walnych Zgromadzeń oraz innych niezbędnych sprawozdań.
§50.
Zarząd YKP KRAKÓW obraduje oraz podejmuje uchwały na zwoływanych posiedzeniach:
l .Zwyczajne posiedzenia zarządu odbywa się co najmniej raz na dwa m-ce.
2. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu będą zwoływane przez komandora klubu, na podstawie uchwały poprzedniego posiedzenia lub na wniosek 3 członków Zarządu,
3.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów / 50% + 1 / przy obecności komandora lub jego upoważnionego zastępcy. W razie równości głosów decydujący głos posiada komandor lub jego zastępca.
§51.
W posiedzeniach Zarządu oprócz członków Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, kierownicy sekcji i trenerzy oraz zaproszeni goście. Członkowie Zarządu biorą udział z głosem decydującym, zaś inni obecni tylko z głosem doradczym. Prawo zaproszenia gości przysługuje komandorowi i członkom Zarządu.
§52.
W razie wystąpienia wakatu na stanowisku komandora, wicekomandora lub innej funkcji powołanej zgodnie z §46 statutu, zarząd powinien dokonać nowego ukonstytuowania się w ciągu 2 tygodni od powstania wakatu.
§53.
Członkowie Zarządu YKP KRAKÓW pełnią swe funkcje honorowo.
§54.
Zarządowi YKP KRAKÓW nie wolno:
1.Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
lub pracowników i osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia lub kurateli;
2.Przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu YKP KRAKÓW.
4.Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie YKP KRAKÓW, członkowie Zarządu YKP, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
jednogłośnie

IX. Komisja Rewizyjna

§55.
1. Kolegialnym organem kontroli i nadzoru YKP KRAKÓW jest Komisja Rewizyjna,
niezależna od Zarządu YKP KRAKÓW.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być
członkowie Zarządu YKP KRAKÓW ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także osoby  skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3. Walne zgromadzenie YKP
KRAKÓW wybiera Komisję Rewizyjną złożoną z 3 członków. Członkowie wybierają
spośród siebie przewodniczącego komisji, na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w
dniu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie.”
§56.
1.        Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.  sprawdzanie działalności statutowej klubu w tym realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia.
b. przeprowadzanie kontroli finansowej dochodów i wydatków YKP KRAKÓW pod względem formalnym jak i merytorycznym. Okresowe sprawdzanie  stan kasy klubu oraz opiniowanie celowości dokonanych wydatków.
2.        W przypadku ustąpienia – rezygnacji któregoś z członków ze składu Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna dokooptowuje w to miejsce osobę powiadamiając o tym fakcie Zarząd YKP KRAKÓW na piśmie w terminie 30 dni od daty zmiany stanu osobowego. Dokooptowana osoba powinna być dobrana w pierwszej kolejności z listy kandydujących do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu oraz uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§57.
Komisja rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole nie rzadziej niż raz w roku. W razie zauważenia uchybień powiadamia o nich Zarząd oraz formułuje na piśmie zalecenia ich usunięcia.
§58.
Komisja Rewizyjna opracowuje sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je na corocznym Walnym Zgromadzeniu łącznie z odpowiednimi wnioskami.
§59.
W wypadku stwierdzenia nadużyć lub z innych powodów uznanych przez Komisję Rewizyjną za wystarczające, Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§60.
Uchwały Komisji Rewizyjnej mają moc prawną, o ile zostały powzięte głosami przynajmniej 2 jej członków. Obliczanie głosów przeprowadza przewodniczący Komisji Rewizyjnej i odnotowuje to w protokole.

X. Sąd Koleżeński

§61.
Sąd Koleżeński składa się z 2 – 3 osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w dniu Walnego Zgromadzenia. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory i zarzuty popełnienia czynów niehonorowych przez członków YKP KRAKÓW  oraz orzeka w przedmiocie zastosowania kar dyscyplinarnych w formie pisemnej. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego mają moc prawną, o ile zostały powzięte głosami przynajmniej 2 jego członków.
§62.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§63.
Wszelkie sprawy kierowane są do Sądu Koleżeńskiego na piśmie.
1. Za naruszenie statutu, przepisów, regulaminów, uchwał i zarządzeń Sąd Koleżeński ma prawo wystąpienia z wnioskiem do Zarządu YKP KRAKÓW o nałożenie następujących kar:
a/ upomnienie ustne,
b/ upomnienie pisemne,
c/ nagana,
d/ dyskwalifikacja względnie zawieszenie w prawach członka,
e/ wykluczenie z klubu.
2. Uchwały wymagają przeprowadzenia wstępnych dochodzeń.
3. Członkowie zdyskwalifikowani lub zawieszeni tracą prawa przewidziane w statucie określone w orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego.
4. Wniesienie odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje wykonania kary.

XI. Sekcje

§64.
W ramach YKP KRAKÓW  może być prowadzona wyodrębniona działalność: sportowa, turystyczna, rekreacyjna, szkoleniowa itp.
Taką działalność członkowie YKP KRAKÓW prowadzą w powołanych sekcjach.
§65.
Sekcje działają w ramach YKP KRAKÓW , posiadają własne kierownictwo. Kierownicy sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu YKP KRAKÓW  dla reprezentowania spraw swoich sekcji z głosem doradczym.
§66.
Zarząd YKP KRAKÓW ma prawo zawieszenia uchwał sekcji niezgodnych z postanowieniami statutu, oraz naruszającymi interesy YKP KRAKÓW. Sekcjom przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§67.
Działalność sekcji, oraz kompetencje kierownictwa sekcji określa szczegółowy regulamin sekcji, zatwierdzony przez Zarząd YKP KRAKÓW, który może rozwiązać lub zawiesić działalność sekcji.

XII. Zmiana  Statutu

§68.
Uchwalenie wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub członków w przedmiocie zmiany statutu YKP KRAKÓW wymaga 50% + 1 głosów Walnego Zgromadzenia. Wniosek, w sprawie zmiany statutu musi być umieszczony w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia i podany do wiadomości wszystkich członków klubu najpóźniej do 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie w lokalach YKP KRAKÓW (siedzibie Zarządu YKP KRAKÓW oraz lokalach sekcji).
Walne Zgromadzenie uważa się za ważne przy obecności minimum 50% ilości członków klubu mających prawo głosu.

XIII. Likwidacja YKP KRAKÓW

§69.
1. Likwidacja YKP KRAKÓW może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia YKP KRAKÓW powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek w sprawie likwidacji YKP KRAKÓW  musi być umieszczony w porządku dziennym walnego zgromadzenia i podany do wiadomości wszystkich członków klubu najpóźniej do 14 dni przed jego terminem. Tryb powiadomienia ma być taki sam jak w §33
3. Uchwałę o rozwiązaniu YKP KRAKÓW realizuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie względnie upoważniony przez Walne Zgromadzenie ostatni Zarząd YKP KRAKÓW .
4. Przekazanie masy likwidacyjnej dokonane będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej materii.
5. Po zakończeniu likwidacji, Komisja Likwidacyjna występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie YKP KRAKÓW z rejestru.

XIV. Interpretacja Statutu

§70.
Prawo interpretacji statutu przysługuje Zarządowi YKP KRAKÓW.

XV. Postanowienia Końcowe

§71.
Wszelkie nie ujęte w statucie sprawy będą regulowane zgodnie z kodeksem cywilnym, oraz aktualnym stanem prawnym w Polsce.